Per dur a terme les nostres accions necessitem del ajut de tots vosaltres, ja sigui com a voluntaris, ens feu molta falta!

o bé fent aportacions económiques per sufragar les despeses

 

APORTACIONS ECONOMIQUES

Nº COMPTE:"la Caixa”: 2100-3039-44-2101778734.

 

FULL D'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA ó VOLUNTARIAT

NOM

COGNOMS

 CARRER:                                  nº:              Pis:        

Districte Postal:                                   Població:

Correu electronic:

Especifiqueu si voleu solsament adherir-vos ó també ser voluntaris. Enviar dades a: avelitoral@gmail.com